บทคัดย่องานวิจัยประจำปี พ.ศ. 2556
         
   
 
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
สำหรับครู สังคมศึกษา
ชื่อผู้วิจัย 
     ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล
เดือนที่เผยแพร่ : เมษายน
บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนสาระหน้าที่พลเมือง
ชื่อผู้วิจัย 
     ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล
เดือนที่เผยแพร่ : เมษายน
บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง หลักการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อผู้วิจัย 
     อาจารย์ ดร. ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร
เดือนที่เผยแพร่ : เมษายน
บทคัดย่อ

แนวทางการส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษาการศึกษาทางไกล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
และ มหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศมาเลเซีย
ชื่อผู้วิจัย 
     ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี   สังข์ศรี และคณะ
เดือนที่เผยแพร่ : มีนาคม
บทคัดย่อ

การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนด้านการเกษตรในเขตอีสานใต้
ชื่อผู้วิจัย 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา   บรรจงศิริ และคณะ
เดือนที่เผยแพร่ : กุมภาพันธ์
บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
ชื่อผู้วิจัย 
     รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา   ภัสสรศิร
     อาจารย์วิศิษฏ์   ลิ้มพัฒนสิร
เดือนที่เผยแพร่ : กุมภาพันธ์
บทคัดย่อ

ชุดฝึกอบรมทางไกลแบบ e-Training เรื่องหลักการฝึกอบรม
ชื่อผู้วิจัย 
     นายเมธี  ปิยะคุณ
เดือนที่เผยแพร่ : กุมภาพันธ์
บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาภายใต้ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ:
กรณีประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
ชื่อผู้วิจัย 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ
เดือนที่เผยแพร่ : กุมภาพันธ์
บทคัดย่อ

การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
พหุวัฒนธรรมให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา
ชื่อผู้วิจัย 
     ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล
เดือนที่เผยแพร่ : มกราคม
บทคัดย่อ

การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้วิจัย 
     รองศาสตราจารย์ สัจจา บรรจงศิริ
     รองศาสตราจารย์ บำเพ็ญ เขียวหวาน
     รองศาสตราจารย์ บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง
เดือนที่เผยแพร่ : มกราคม
บทคัดย่อ

       
     
1 l 2