ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
 
   
รหัสงานวิจัย : 2561_040
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมด้วยชุดฝึกอบรมทางไกล
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 ตุลาคม 2561
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2561
 จำนวนผู้เข้าชม :  38
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2561_038
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมโดยบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 ตุลาคม 2561
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2561
 จำนวนผู้เข้าชม :  34
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2561_035
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแกนนำเกษตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้วิจัย : อาจารย์กุณฑลีย์ บังคะดานรา


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 ตุลาคม 2561
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2561
 จำนวนผู้เข้าชม :  25
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2561_032
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตร
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัลย์ ศิลปศร
รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย สิงหฤกษ์
อาจารย์ศิริลักษณ์ นามวงศ์
นายสุรเดช อธิคม

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  18 กรกฎาคม 2561
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2561
 จำนวนผู้เข้าชม :  71
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2561_023
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการออกแบบระบบการผลิตและการใช้สื่อการสอนสำหรับครูในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  16 มิถุนายน 2561
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2561
 จำนวนผู้เข้าชม :  79
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2561_013
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  16 มิถุนายน 2561
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2561
 จำนวนผู้เข้าชม :  74
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_062
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับครูสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  26 ธันวาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  195
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_056
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  26 ธันวาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  199
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_051
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะแนวอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  15 พฤศจิกายน 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  191
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_050
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการมลพิษทางเสียงในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  15 พฤศจิกายน 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  182
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_044
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตรายการวิทยุ รูปแบบรายการสารคดี สำหรับครูระดับปฐมวัยในจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  04 ตุลาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  221
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_029
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดค่านิยมไทย
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  04 พฤษภาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  282
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_028
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การประเมินการสอนในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน
ผู้วิจัย : อาจารย์ณรงค์ ทีปประชัย


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  04 พฤษภาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  249
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_027
ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูสังคมศึกษา
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  03 พฤษภาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  279
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_026
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล สำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้มโนมติในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  02 พฤษภาคม 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  260
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_020
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  03 เมษายน 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  204
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2560_018
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  03 เมษายน 2560
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2560
 จำนวนผู้เข้าชม :  214
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2559_038
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูดและการอ่านในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  26 ธันวาคม 2559
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2559
 จำนวนผู้เข้าชม :  252
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2559_031
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา หน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่นักเรียน
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  19 ธันวาคม 2559
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2559
 จำนวนผู้เข้าชม :  197
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2559_018
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อเพื่อการฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  09 ธันวาคม 2559
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2559
 จำนวนผู้เข้าชม :  136
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2559_008
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสำนึกความรักชาติให้เกิดแก่นักเรียน โดยใช้เนื้อหาและแหล่งวิทยาการทางประวัติศาสตร์ สำหรับครูสังคมศึกษา
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  02 ธันวาคม 2559
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2559
 จำนวนผู้เข้าชม :  164
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_041
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอน สำหรับครูเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ สาธิต วิมลคุณารักษ์


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 ธันวาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  5
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_035
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  04 ตุลาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  3
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_034
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัยการเรียนการสอน
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
อาจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี

 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  03 พฤศจิกายน 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  5
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_033
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การวิจัยทางการบริหารการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  24 กุมภาพันธ์ 2559
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  6
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_028
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 ธันวาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  18
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_024
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง อุทกภัยจากน้ำป่า สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 มีนาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  10
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_019
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  19 มีนาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  91
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_018
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง มอญร้องไห้
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
นายอัมพร อู่รัชตมาศ

 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  06 พฤศจิกายน 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  99
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2558_011
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  09 ธันวาคม 2558
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2558
 จำนวนผู้เข้าชม :  112
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2557_012
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพและปริมณฑล
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  21 พฤศจิกายน 2557
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2557
 จำนวนผู้เข้าชม :  18
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2557_008
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี จำปาทอง


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  11 ธันวาคม 2557
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2557
 จำนวนผู้เข้าชม :  53
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2557_001
ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  04 กุมภาพันธ์ 2557
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2557
 จำนวนผู้เข้าชม :  110
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2556_025
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับครูสังคมศึกษา
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 เมษายน 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2556
 จำนวนผู้เข้าชม :  1
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2556_024
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสาระหน้าที่พลเมือง
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 เมษายน 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2556
 จำนวนผู้เข้าชม :  4
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2556_020
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล การรู้สารสนเทศสำหรับครูบรรณารักษ์
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์


 สาขาการวิจัย :  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  30 ตุลาคม 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2556
 จำนวนผู้เข้าชม :  2
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2556_018
ชื่องานวิจัย : โครงการ การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครู สังคมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 เมษายน 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2556
 จำนวนผู้เข้าชม :  6
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2556_017
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง หลักการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  05 เมษายน 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2556
 จำนวนผู้เข้าชม :  13
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2556_016
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครอง เรื่อง กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์


 สาขาการวิจัย :  สาขาสังคมวิทยา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 ธันวาคม 2556
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2556
 จำนวนผู้เข้าชม :  10
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2555_030
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร


 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  20 กรกฎาคม 2555
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2555
 จำนวนผู้เข้าชม :  13
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2555_017
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตชุดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับครู
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  07 มีนาคม 2555
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2555
 จำนวนผู้เข้าชม :  145
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2551_012
ชื่องานวิจัย : ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬศา สาตพร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 มีนาคม 2551
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2551
 จำนวนผู้เข้าชม :  2
 
 
 
   
รหัสงานวิจัย : 2548_011
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
นางสาวภณิดา มาประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร

 สาขาการวิจัย :  สาขาการศึกษา
 วันที่งานวิจัยเผยแพร่ :  01 เมษายน 2549
 ปีที่แล้วเสร็จ :  2548
 จำนวนผู้เข้าชม :  3
 
 

จำนวนงานวิจัย
43
เรื่อง