ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_037
          การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและปริเมินผลการศึกษา

          The Evaluation and Improvement of the Master of Education Program in Educational Measurement and Evaluation

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
อาจารย์ ดร.ศศิธร บัวทอง
          วันที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินหลักสูตร , การปรับปรุงหลักสูตร , การวัดและประเมินผลการศึกษา , program evaluation , program improvement , Educational Measurement and Evaluation