ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_038
          การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการรู้สารสนเทศประชาคมอาเซียน

          Development of ASEAN Information Literacy Network Model

          ผู้วิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
          วันที่เผยแพร่ 03 ตุลาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          เครือข่าย,การรู้สารสนเทศ,สารสนเทศศาสตร์,อาเซียน, Network, Information Literacy, Library and Information Science , ASEAN.
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก