ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_039
          การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Kan Pramoen Laksut Borihan Thurakit Mahabandit Khanaeng Wichakan Talat Laksut Prapprung Phoso 2554 Sakha Wicha Witthayakan Chatkan Mahawitthayalai Sukhothai Tham Ma Thi Rat

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์เสาวภา มีถาวรกุล
รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
          วันที่เผยแพร่ 03 ตุลาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมิน,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,แขนงวิชาการตลาด,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,Evaluation,Master of Business Admiration (Major of Marketing),Sukhothai Thammathirat Open University