ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_041
          โครงการติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2560

          Khrongkan Tittam Naksueksa Radap Bandit Sueksa Lae Mahabandit Sakha Wicha Ratthasat Mahawitthayalai Sukhothai Tham Ma Thi Rat Phoso 2560

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา
          วันที่เผยแพร่ 03 ตุลาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การติดตาม,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,มหาบัณฑิต,สาขาวิชารัฐศาสตร์,