ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_042
          การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา พ.ศ. 2560

          An Evaluation and Improvement of the Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 2017

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
          วันที่เผยแพร่ 03 ตุลาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินหลักสูตร,การปรับปรุงหลักสูตร,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,บริหารการศึกษา,Program evaluation, Program improvement, Doctor of Philosophy,Educational administration