ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_043
          การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เพื่อพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และเปิดสอนปีการศึกษา 2560

          The Evaluation of Bachelor of Arts Program in Information Science. Using Developed Program 2554 to Develop Program 2559 and Open in the Academic Year 2560

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์
รองศาสตราจารย์มาลี ล้ำสกุล
          วันที่เผยแพร่ 03 ตุลาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินหลักสูตร , หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 , แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์