ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_044
          การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตรายการวิทยุ รูปแบบรายการสารคดี สำหรับครูระดับปฐมวัยในจังหวัดนนทบุรี

          Development of a Training Package on Production of Radio Documentary Programs for Early Childhood Education Teachers in Nonthaburi Province

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
          วันที่เผยแพร่ 04 ตุลาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          หลักสูตรฝึกอบรม , การผลิตรายการวิทยุ, รายการสารคดี , ครูปฐมวัย , จังหวัดนนทบุรี, training package , production of radio documentary program , early childhood , education teacher , Nonthaburi province
 
                   คำนำ    
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก