ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_045
          การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

          Evaluation and Improvement of Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling (Revised edition 2010-TQF)

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์
          วันที่เผยแพร่ 04 ตุลาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินหลักสูตร,การปรับปรุงหลักสูตร,การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา,Curriculum Evaluation, Curriculum Improvement, Guidance and Psychological Counseling