ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_046
          รูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างค่านิยมในองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          A Psychological Training Model for Enhancing Organizational Value of Personnel in Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
          วันที่เผยแพร่ 04 ตุลาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
           รูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยา , ค่านิยมในองค์กร , Psychological Training Model, Organizational Value