ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_047
          การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

          The Study of Students’ Dropout Reasons on Bachelor’s Degree Programs at School of Management Science

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์กมลวรรณ ลิมปนาทร
รองศาสตราจารย์จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
อาจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
พนมพัทธ์ สมิตานนท์
อาจารย์ธนพร สวรรค์พิทักษ์
          วันที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          สาเหตุการออกกลางคัน,หลักสูตรระดับปริญญาตรี,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,Dropout reason, Bachelor’s degree program, School of Management Science