ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_048
          การวัด การประเมินผลการศึกษา และอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาใน Asian Association of Open Universities [AAOU]

          Measurement evaluation and success rate of Open University in Asian Association of Open University [AAOU]

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
อาจารย์กุญชร เจือตี๋
          วันที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การวัดและประเมินผลการศึกษา,อัตราการสำเร็จการศึกษา,มหาวิทยาลัยเปิดใน AAOU,educational measurement and evaluation, success ratio of students, open university in AAOU