ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_049
          การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

          Condominium Law Enforcement

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
          วันที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2560
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขานิติศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขานิติศาสตร์
          คำสำคัญ
          กฎหมายอาคารชุด,การใช้บังคับ,Condominium Law, Enforcement.
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก