ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_050
          การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการมลพิษทางเสียงในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

          Development of a Training Package on Noise Pollution Management in the Printing and Packaging Industry

          ผู้วิจัย

อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
          วันที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          ชุดฝึกอบรม,การวิจัยเชิงประเมิน,การจัดการมลพิษทางเสียง,อุตสาหกรรมการพิมพ์,อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์,Training package, Evaluation research, Noise pollution management, Printing and Packaging Industry
 
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก