ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_051
          การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะแนวอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

          Development of a Distance Training Package on Career Guidance for Secondary School Guidance Teacher, Nonthaburi Province

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
          วันที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          ชุดฝึกอบรมทางไกล,การแนะแนวอาชีพ,ครูแนะแนว,Distance training package, Career guidance, Guidance teacher
 
                   บทคัดย่อ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก