ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_052
          การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

          Evaluation of the Master of Arts Program in Information Science (B.E. 2554)

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง
          วันที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินหลักสูตร,แนวโน้มหลักสูตร ,สารสนเทศศาสตร์,Program evaluation, Trends, Information Science