ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_054
          การพัฒนาระบบประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขั้นสูงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          A Development of an Internet-Based Scientific Literacy Assessment System for Promoting Complex Science Learning of Lower Secondary School Students

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
อาจารย์ ดร. ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
          วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
          คำสำคัญ
          การประเมินผ่านอินเทอร์เน็ต,การรู้วิทยาศาสตร์,Internet-based assessment, science literacy
 
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก