ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_055
          การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร

          Development of a Distance Training Package on The Topic of Using The Internet for Grade Sixth Primary School Students In Schools under The Department of Education, Bangkok Metropolitan Administration

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
          วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          ชุดฝึกอบรมทางไกล , การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน, ระดับประถมศึกษา , Distance training package, using the Internet for students, Primary school.
 
                   คำนำ    
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก