ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_056
          การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี

          The Development of a Distance Training Package on the Topic of Teaching for Developing Scientific Inquiry Skills for Secondary School Science Teachers in Nonthaburi Province

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์
          วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          ชุดฝึกอบรมทางไกล,การสอน,ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์,ครูวิทยาศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษา,Distance training package, Teaching, Scientific inquiry skill, Secondary school science teacher
 
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก