ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_057
          การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการสนับสนุนความเป็นอาเซียน: กรณีศึกษาระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา

          A Comparative Study of the Higher Educational Policies in Promoting ASEAN: Case Studies between Thailand and Myanmar

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
          วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การศึกษาเปรียบเทียบ,นโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา,การสนับสนุนความเป็นอาเซียน,ประเทศไทย,เมียนมา,Comparative study, Higher educational policies, Promoting ASEAN, Thailand, Myanmar
 
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก