ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_058
          การเข้าถึงสิทธิในงานลิขสิทธิ์กำพร้า

          Accessibility of Rights on Orphan Works

          ผู้วิจัย

อาจารย์ตะวัน เดชภิรัตนมงคล
          วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2560
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขานิติศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขานิติศาสตร์
          คำสำคัญ
          ลิขสิทธิ์ , ลิขสิทธิ์กำพร้า , Copyright, Orphan Works
 
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก