ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_059
          การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          The Evaluation and Improvement of the Doctor of Philosophy Program in Education of the School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
อาจารย์ ดร.ศศิธร บัวทอง
          วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินหลักสูตร,การปรับปรุงหลักสูตร,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,สาขาวิชาศึกษาศาสตร์,curriculum evaluation / curriculum improvement , Doctor of Philosophy Program, School of Educational Studies