ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_060
          การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

          The Evaluation and Improvement of Master of Education Program in Educational Technology and Communications

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
          วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินหลักสูตร,การปรับปรุงหลักสูตร,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,Program evaluation, Program improvement, Educational Technology and Communications