ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_061
          คุณลักษณะและอัตลักษณ์ของมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Characteristics and Identity of Graduates from the Master of Nursing Science Program in Nursing Administration, Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
          วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          คุณลักษณะ,อัตลักษณ์,มหาบัณฑิต,การบริหารการพยาบาล,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , Characteristics, Identity, Master graduates, Nursing Administration