ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2560_062
          การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับครูสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          The Development of a Distance Training Package on the Topic of Developing a Short-term Vocational Course for Polytechnic Teachers under the Office of Vocational Education Commission

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ
          วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2560
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          ชุดฝึกอบรมทางไกล,หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น,วิทยาลัยสารพัดช่าง,A Distance Training Package, Development of a Short-term Vocational Course, Polytechnic College
 
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก