ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_001
          สิทธิชุมชนในการเคลื่อนไหวเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่า และน้ำที่ยังยืน : กรณีศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง 2531-2553

          Community Rights in the Movement for Sustainable Land, Forest and Water Resources Management: A Case Study of New Social Movement in The Northeastern Thailand 1988-2010

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
          วันที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
          คำสำคัญ
          สิทธิชุมชน,ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่,การจัดการทรัพยากรที่ยังยืน , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 , Community rights, New social movement, Sustainable resources management, the Northeastern Thailand, Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540, Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550
 
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก