ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_002
          การประเมินวินิจฉัยการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยโมเดล G-DINA

          Diagnostic Assessment of Scientific Literacy of Lower Secondary School Students Using G-DINA model

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เกิดศรี
          วันที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินวินิจฉัย,การรู้วิทยาศาสตร์,Cognitive,Diagnostic, Science,Literacy
 
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   บทคัดย่อ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก