ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_003
          การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          An Evaluation of the Bachelor of Public Administration Program in State Affairs Administration Majoring in Provincial Government Administration under the Cooperation Project between Department of Provincial Administration , Ministry of Interior and Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
นางสาวศศโสฬส เกียรติภักดีกุล
          วันที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          ประเมินหลักสูตร,รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต,การปกครองท้องที่,Program Evaluation,Bachelor of Public Administration Program,Provincial Government Administration