ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_004
          การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาและประเมิน ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)

          A Development of teachers’ competency in improvement and assessment of creative thinking of primary school students through awarded national artists’ implicit knowledge in fine art

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร
          วันที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
          หน่วยงานที่เผยแพร่ หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          การประเมินความคิดสร้างสรรค์, ภูมิปัญญาของศิลปิน , assessment of creative thinking, artists’ implicit knowledge
 
                   2561_004