ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_005
          การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          The Evaluation of Master of Education Program in Non-formal and informal education

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
อาจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ
          วันที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ หน่วยงานหลัก
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินหลักสูตรศึกษา,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , Program Evaluation , non-formal and informal education