ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_008
          ผลกระทบการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีต่อรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจไทย

          The Impact of Agricultural Product Export on Income and Employment in Thai Economy

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
          คำสำคัญ
          การส่งออกสินค้าเกษตร รายได้ การจ้างงาน ระบบเศรษฐกิจไทย Agricultural Product Export, Income, Employment, Thai Economy
 
                   2561_008