ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_009
          ความสามารถผลิตสารระเหยให้กลิ่นในสภาวะแวดล้อมหลากหลายของแบคทีเรียทนเค็มสายพันธุ์ Virgibacillus sp. SK37

          Capability to Produce Volatile Compounds in Various Environmental Conditions of Halotolerant Bacterial Strain, Virgibacillus sp. SK37

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          คำสำคัญ
          Virgibaciillus sp. SK37 แบคทีเรียทนเค็ม สารระเหยให้กลิ่น น้ำปลา Virgibaciillus sp. SK37, halotolerant bacterium, volatile flavor compounds, fish sauce
 
                   2561_009