ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_010
          การวิเคราะห์อภิมานความสัมพันธ์ระหว่างวิธีสอนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

          A Meta-Analysis of Relationships between Teaching Methods and Critical Thinking

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิธีสอน การวิเคราะห์อภิมาน Critical thinking teaching methods meta-analysis
 
                   2561_010