ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_011
          การระงับข้อพิพาทออนไลน์ สำหรับข้อพิ พาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค

          Online dispute resolution for e-commerce disputes happening between businesses and consumers

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขานิติศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขานิติศาสตร์
          คำสำคัญ
          พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเจรจาออนไลน์ การไกล่เกลี่ยออนไลน์ การอนุญาโตตุลาการออนไลน์ , online negotiation, online mediation, online arbitration
 
                   2561_011