ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_012
          ปัญหาการบังคับใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชน

          The problems of Implementation to Special measures as the Alternative measures in the Juvenile Criminal Justice System

          ผู้วิจัย

อาจารย์พงศ์จิรา เชิดชู
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขานิติศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขานิติศาสตร์
          คำสำคัญ
          มาตรการพิเศษ เด็กและเยาวชน การดำเนินคดีอาญา , special measures , juvenile , criminal prosecution
 
                   2561_012