ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_013
          การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

          The Development of a Web-Base Training Package on Integrated-Skills Approach to English Language Teaching for Secondary School English Teachers

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          ชุดฝึกอบรม การฝึกอบรมผ่านเว็บ การสอนภาษาอังกฤษแบบบรูณาการทักษะ มัธยมศึกษา , Training package, Web-based training, Integrated-skills approach to English Language teaching, Secondary school