ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_014
          มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต

          The Prevention and Suppression of anti-money laundering derive from corruption

          ผู้วิจัย

อาจารย์ปัณณวิช ทัพภวิมล
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขานิติศาสตร์
          ประเภทงานวิจัย สาขานิติศาสตร์
          คำสำคัญ
          ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน การทุจริต , Prevention and Suppression, Money Laundering, Corruption
 
                   2561_014