ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_015
          การพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมเขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย: กรณีศึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

          The Development of Care Management Model for Chronic Non-communicable Disease in Multicultural Community along the Northern Border of Thailand: A Case Study in Cardiovascular Disease, Hypertension and Diabetes Mellitus

          ผู้วิจัย

ผู้ศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์
นางนิชธาวัลย์ ถาวร
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          การจัดการการดูแล รูปแบบ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนหลากหลายวัฒนธรรม Care Management, Model, Non-communicable Disease, Multicultural Community
 
                   2561_015