ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_016
          แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำยม

          Guidelines for Participatory Water Resource Management: A Case Study of Yom River Basin

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
นางปาลีรัตน์ การดี
นางสาวรสิกา อังกูร
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          คำสำคัญ
          การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วม ลุ่มน้ำยม,participatory water resource management ,Yom River basin
 
                   2561_016