ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_017
          ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ.

          STOU Bachelor Graduates’ Perceived Opinions on Learning Outcomes from Teaching and Learning Approach and Course Satisfaction

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ความพึงพอใจ บัณฑิตระดับปริญญาตรี มสธ. , Opinions, learning outcomes, teaching and learning approach, Thailand Qualifications Framework (TQF), satisfaction, Bachelor graduates
 
                   2561_017