ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_018
          แนวทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

          Guidelines for Developing Quality of Graduates from Sukhothai Thammathirat Open University to Meet the Employers’ Expectations

          ผู้วิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความต้องการของผู้ใช้ , Developing quality of bachelor’s degree graduates, Sukhothai Thammathirat Open University, Employers expectations
 
                   2561_018