ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_019
          ลักษณะบุคลากรและการทำงานขององค์การตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Personal Characters and Organizational Performance in Perspective of School of Agriculture and Co-operatives, Sukhothai Thammathirat Open University

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
คุณสุกัญญา สุขวุฒิ
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          องค์การแห่งการเรียนรู้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ , Learning Organization, School of Agriculture and Co-operatives