ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_020
          สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการรับรองผลิตภัณฑ์พิเศษซึ่งรับรองการผลิตด้วยวิธีดั้งเดิมกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารไทย

          Geographical Indication and Traditional Specialities Guaranteed with Local Wisdom

          ผู้วิจัย

เกวลิน ต่อปัญญาชาญ
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารไทย สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การรับรองผลิตภัณฑ์พิเศษซึ่งรับรองการผลิตด้วยวิธีดั้งเดิม สหภาพยุโรป , Traditional Speciality Guaranteed, Geographical Indication, Local Wisdom Thai Cuisine, Traditional Knowledge, Intangible Cultural Heritage
 
                   2561_020