ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_021
          การศึกษาสภาพการรู้ดิจิทัลของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          Digital Literacy of STOU's Faculties and Graduate Students

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การรู้ดิจิทัล คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, digital literacy, Faculty of Graduate Students , Sukhothai Thammathirat Open University