ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_022
          การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

          The Evaluation and Improvement of Master of Education Program in Educational Administration

          ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยสถาบัน
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การประเมินหลักสูตรศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตแขนงวิชาบริหารการศึกษา