ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_023
          การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการออกแบบระบบการผลิตและการใช้สื่อการสอนสำหรับครูในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี

          Development of a Distance Training Package on Designing a System for Production and Uses of Instructional Media for Teachers in Schools in Nonthaburi Province

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน ทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          ชุดฝึกอบรมทางไกล การออกแบบระบบ การผลิตสื่อการสอน การใช้สื่อการสอน ครู , Distance training package, System design, Instructional media production, Uses of instructional media, Teacher
 
                   2561_023