ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_024
          แนวทางการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

          Approaches for Developing Farmer Groups and Networks among Goat Farmers in Bang Bua Tong District, Nonthaburi Province

          ผู้วิจัย

อาจารย์เพชร ทวีวงษ์
          วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
          คำสำคัญ
          แนวทางพัฒนา กลุ่มและเครือข่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อำเภอบางบัวทอง , Bang Bua Tong, dairy goats, farmer groups, farmer network building
 
                   2561_024