ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_028
          แนวทางการจัดการแหล่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

          Guideline of Organizing Learning Resources for Nonformal and Informal Education in Bangkok Metropolis

          ผู้วิจัย

อาจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
          วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          แนวทางการจัด แหล่งการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย guidelines for providing, learning resources, nonformal education and informal education
 
                   2561_028