ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2561_029
          รูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย

          A Computer-Based Exams’ Management Model Based on Readiness of Individual Students for Essay Test Items

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
อาจารย์ ดร.ศจี จิระโร
          วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2561
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาการศึกษา
          ประเภทงานวิจัย สาขาการศึกษา
          คำสำคัญ
          การสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์, ข้อสอบอัตนัย, การสอบอัตนัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Computer-based exam, Essay test items, Computer-based exam for essay test items
 
                   2561_029